uuuuuuuuuuuuuu
ttttttttttttttttttt

04-11-07

rrrrrrrrrrrrrr

Controle electriciteit bij verkoop woning uitgesteld

eeeeeeeeeeeeeee

Controleverslag van de elektriciteitsleidingen is uitgesteld tot 1 juli 2008

De verkoper van een woning is verplicht door een erkend controleorgaan een verslag te laten opmaken van de elektriciteitsleidingen. Deze controle kost ongeveer 120 euro.

Door het KB van 7 juni 2007 gepubliceerd in het BS van 19 juni wordt de inwerkingtreding van de reglementering andermaal uitgesteld naar 1 juli 2008.

Deze verplichting geldt voor gebouwen die voor 1981 gebouwd werden.

"Het controleverslag kan zowel positief als negatief zijn. Dit heeft geen invloed op de verkoop van de woning. Maar de koper zal tenminste weten wat hij koopt", verduidelijkt Bernard Lambert van de controlefirma Vinçotte.

Zonder verslag kan er geen verkoop plaatsvinden. "Het verslag wordt bij de officiële verkoopakte gevoegd. Hoe het zit bij een gift of een erfenis is nog niet duidelijk", aldus de koninklijke federeatie van notarissen.

Enkel officiële elektriciens kunnen de aanpassingswerken in de oude woningen uitvoeren, omdat er schema's en facturen moeten worden afgeleverd. Voor de toekomstige koper biedt het koninklijk besluit een extra bescherming tegen wanpraktijken.

Bron : http://www.ikv.be/advies/20070701electricteit.html

Besluit : http://mineco.fgov.be/energy/electricity/electricity_secu...

zzzzzzzzzzzzzz

07:25 Gepost door Antraciet in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

aaaaaaaaaaaaaa

31-10-07

rrrrrrrrrrrrrr

Aansluitschema enkelpolige wisselschakeling met kruisschakeling Niko

eeeeeeeeeeeeeee

wisel met kruis

 

 

 

Klik voor groter

zzzzzzzzzzzzzz

12:03 Gepost door Antraciet in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

aaaaaaaaaaaaaa
rrrrrrrrrrrrrr

Aansluitschema enkelpolige wisselschakeling Niko

eeeeeeeeeeeeeee

enkelploge_wissel

 

 

 

 

Klik voor groter

zzzzzzzzzzzzzz

11:59 Gepost door Antraciet in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

aaaaaaaaaaaaaa
rrrrrrrrrrrrrr

Aansluitschema tweepolige wisselschakeling Niko

eeeeeeeeeeeeeee

tweeploge_wissel

 

 

 

 

Klik voor groter.

zzzzzzzzzzzzzz

11:51 Gepost door Antraciet in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

aaaaaaaaaaaaaa

08-10-07

rrrrrrrrrrrrrr

Voorbereiding voor storten beton

eeeeeeeeeeeeeee

Een bouwfolie tegen opstijgend vocht maar ook om praktische redenen.Zo kan het water van de te storten beton niet wegtrekken langs de grond.water moet in de beton blijven om voldoende uit te harden. Dat is nodig.

Wapening 150*150 netten van 5 meter op 2 meter.

DSC_0046

zzzzzzzzzzzzzz

15:10 Gepost door Antraciet in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

aaaaaaaaaaaaaa
rrrrrrrrrrrrrr

rioleringen

eeeeeeeeeeeeeee

Riolering geplaatst voor de badkamer, keuken. Grijze buizen met stevige wandikte.

DSC_0035

 

 

 

 

 

 

 

Om in elkaar te schijven, voldoende vet aan de buizen zo kan je moeiteloos de buis in de bocht of T-stuk schuiven

 DSC_0044

 

 

 

en heb je een goede aansluiting.

DSC_0034

zzzzzzzzzzzzzz

15:05 Gepost door Antraciet in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

aaaaaaaaaaaaaa

06-10-07

rrrrrrrrrrrrrr

before - after

eeeeeeeeeeeeeee

Beforebefore

 

 

 

 

 afterAfter

 

 

 

Na uitbreken, uitgraven, storten beton. Alles zelf gedaan, kostrpijs beton voor 70 m² : 644 euro (8 m³).

Verbouwen hoeft niet duur te zijn als je maar hard kan werken en akkoord gaat met spierpijnen, eelt op de handen,...maar dat scherpt de eetlust en bevorderd het slapen Tong uitstekend

 

 

zzzzzzzzzzzzzz

13:42 Gepost door Antraciet in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

aaaaaaaaaaaaaa

27-09-07

rrrrrrrrrrrrrr

Is een architect altijd nodig bij bouwwerken ?

eeeeeeeeeeeeeee

Het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 23 mei 2003 tot bepaling van de werken en handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect zegt hierover :

Artikel 1. De medewerking van een architect is niet verplicht voor de hiernavolgende werken, handelingen of wijzigingen:

1° de verbouwings- en inrichtingswerkzaamheden binnen een gebouw of de werkzaamheden voor de geschiktmaking van lokalen voorzover ze noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van het gebouw wijzigen;

2° de werkzaamheden of handelingen aan de buitenvlakken van een vergund gebouw, zoals:

 1. het aanbrengen van een gevelsteen, een bepleistering of een andere gevelbekleding, zonder dat een wijziging van de fundering noodzakelijk is;
 2. het aanbrengen, wijzigen en dichtmaken van raam- en deuropeningen;
 3. het aanbrengen van dakvlakvensters en/of fotovoltaïsche zonnepanelen en/of zonneboilers in het dakvlak of op een plat dak;
 4. het aanbrengen van dakuitbouwen over maximaal één vierde van de dakoppervlakte;
 5. verluchtings- luchtbehandelings-, rookafzuig- of luchtafzuiginstallaties;
 6. zonnetenten of markiezen, die ingeklapt, opgevouwen of ingerold kunnen worden;
 7. schotelantennes;

voorzover ze noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van het gebouw wijzigen;

3° de volgende bouwwerken:

 1. een hok voor dieren met bijbehorende afrastering, een duiventil of een volière;
 2. een tuinhuisje, een bergplaats, een garage of een carport;
 3. een serre;
 4. een veranda of overdekt terras;

met een maximumoppervlakte van 30 vierkante meter per gebouw of constructie, een kroonlijsthoogte die beperkt is tot 3 meter en een nokhoogte tot 4,50 meter. Als aan een bestaand gebouw wordt aangebouwd, dan mogen de bouwwerken noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van de aanpalende gebouwen wijzigen;

4° de volgende werken of handelingen:

 1. het plaatsen van antennes;
 2. het aanleggen of wijzigen van verhardingen, wegen, opritten of parkeerplaatsen;
 3. het aanleggen of wijzigen van siervijvers, op minstens een meter afstand van de perceelsgrenzen;
 4. het draineren van gronden;
 5. het plaatsen van onder- en bovengrondse gas-, brandstof- of stookolietanks;
 6. het aanleggen of wijzigen van een zwembad met een totale oppervlakte van maximum 150 vierkante meter in de open lucht, op minstens twee meter afstand van de perceelsgrenzen en gebouwen;

5° het plaatsen van een scheidingsmuur of een afsluiting;

6° het plaatsen van sleufsilo’s of plastiektunnels;

7° het plaatsen van een mestzak met een maximumvolume van 2000 kubieke meter;

8° het plaatsen van een ingegraven watervoorraad of drinkplaats voor vee;

9° het plaatsen van een niet overdekt terras aan een horecazaak;

10° het oprichten van bijenstallen of bijenkorven;

11° het slopen of verwijderen van vrijstaande gebouwen en constructies;

12° het slopen of verwijderen van zaken die vallen onder de overige bepalingen van dit artikel.

 

Art. 2. De medewerking van een architect is niet verplicht voor de werken, handelingen en wijzigingen waarvoor de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening een vergunning voorschrijft terwijl de decreten en besluiten met betrekking tot de ruimtelijke ordening een dergelijke vergunning niet vereisen.

 

Art. 3. De medewerking van een architect is niet verplicht voor de hiernavolgende technische werken, in casu de opgesomde werken met hun aanhorigheden, voor zover het geen gebouwen betreft :

1° het aanleggen of wijzigen van verhardingen, wegen, parkeerplaatsen, pleinen;

2° het bouwen of verbouwen van bruggen, tunnels, viaducten of aquaducten;

3° de werken ten behoeve van het vervoer zoals tram- of spoorwegen of metrolijnen en ieder vervoer met vaste steunpunten zoals zweef- of kabelspoorwegen, …; de aanleg of wijziging van luchtvaartterreinen en start- of landingsbanen voor vliegtuigen;

4° het bouwen of wijzigen van industriële installaties voor de productie, het transport, de omzetting en de verdeling van elektriciteit, voor de productie en het transport van gas, stoom, warm water, en in het algemeen energie of grondstoffen; installaties voor de opslag van aardgas, gasvormige brandstoffen, fossiele brandstoffen, omvormings- of drukstations;

5° het aanleggen of wijzigen van transportleidingen voor energie of grondstoffen, zoals elektriciteitsleidingen, gas-, olie-, chemicaliën- en andere pijpleidingen, televerbindingen, …;

6° het bouwen van masten en antennes;

7° de waterbeheersings- of waterbouwkundige werken, zoals de bouw of wijziging van constructies voor het stuwen of voor langere termijn opslaan van water of ten behoeve van de scheepvaart; de bouw of wijziging van waterwegen, kanalen, havens, sluizen of dijken; de bouw van aanlegsteigers, kaaimuren of haveninstallaties; dijkverhogings- en dijkverstevigingswerken; het inrichten of wijzigen van overstromingsgebieden; het inrichten of wijzigen van vispassages;

8° kustverdedigingswerken, zoals de aanleg of wijziging van dijken, pieren, havenhoofden, zand- en grindsuppleties, strandsuppleties, golfbrekers…;

9° de werken ten behoeve van de waterproductie, -distributie en -zuivering, zoals stuwdammen, spaarbekkens, wachtkommen, waterzuiveringsinstallaties, installaties voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater,…;

10° het aanleggen of wijzigen van collectoren, riolen en rioolwaterzuiveringsinstallaties;

11° de werken ten behoeve van de afvalverwijdering of -verwerking, zoals stortterreinen, containerparken of verwerkingsinstallaties, …;

12° andere cultuurtechnische werken, zoals afwaterings- of bemalingswerken, drainagewerken, grondverbeteringswerken, ruilverkavelingswerken, …;

13° het bouwen of wijzigen van andere technische installaties, zoals raffinaderijen, installaties voor chemie en petrochemie, overslaginstallaties, installaties voor groeven, dagbouwmijnen of ondergrondse mijnbouw, installaties voor de winning van windenergie voor de energieproductie, installaties voor de behandeling en de opslag van radioactief afval, technische installaties van benzinestations of geluidwerende installaties, …;

14° het slopen of verwijderen van zaken die vallen onder de overige bepalingen van dit artikel.

Art. 4. De medewerking van een architect is niet verplicht voor de volgende werken, handelingen en wijzigingen:

1° ontbossen in de zin van het bosdecreet van 13 juni 1990 van alle met bomen begroeide oppervlakten bedoeld in artikel 3, § 1 en § 2 van dat decreet;

2° hoogstammige bomen vellen, alleenstaand, in groeps- of lijnverband, voorzover ze geen deel uitmaken van met bomen begroeide oppervlakten in de zin van artikel 3, § 1 en § 2, van het bosdecreet van 13 juni 1990;

3° het reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen;

4° een grond gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten voor:

 1. het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, van allerhande materialen, materieel of afval;
 2. het parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens;
 3. het plaatsen van één of meer verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning kunnen worden gebruikt, zoals woonwagens, kampeerwagens, afgedankte voertuigen, tenten;
 4. het plaatsen van één of meer verplaatsbare inrichtingen of rollend materieel die hoofdzakelijk voor publicitaire doeleinden worden gebruikt;

5° het geheel of gedeeltelijk wijzigen van de hoofdfunctie van een onroerend bebouwd goed met het oog op een nieuwe functie, voorzover deze functiewijziging voorkomt op een door de Vlaamse regering op te stellen lijst van de vergunningsplichtige functiewijzigingen, en voorzover deze functiewijziging noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengt, noch de stabiliteit van het gebouw wijzigt;

6° in een gebouw het aantal woongelegenheden wijzigen die bestemd zijn voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande, ongeacht of het gaat om een eensgezinswoning, een etagewoning, een flatgebouw, een studio of een al dan niet gemeubileerde kamer, voorzover deze wijziging noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengt, noch de stabiliteit van het gebouw wijzigt;

7° publiciteitsinrichtingen of uithangborden plaatsen of wijzigen;

8° recreatieve terreinen aanleggen of wijzigen, waaronder een golfterrein, een voetbalterrein, een tennisveld, voorzover het geen gebouwen betreft.

Art. 5. Het koninklijk besluit van 16 december 1971 tot bepaling van de werken en de handelingen die vrijgesteld zijn ofwel van de bemoeiing van de architect ofwel van de bouwvergunning ofwel van het eensluidend advies van de gemachtigde ambtenaar, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 4 november 1997, 14 april 2000 en 5 mei 2000 wordt opgeheven.

Art. 6. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de maand waarin het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Art. 7. De Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Bron : http://www2.vlaanderen.be/

zzzzzzzzzzzzzz

13:08 Gepost door Antraciet in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: architect |  Facebook |

aaaaaaaaaaaaaa

26-09-07

rrrrrrrrrrrrrr

2 aardingspennen

eeeeeeeeeeeeeee

DSC_0005
De 2 aardingspennen (3/4 2.1 meter lang) zitten er in. Veel liever de kost van meteen een tweede bij te slaan dan de kost van bijkomende verliesstroomschakelaars wanneer de aarding boven de 30 ohm zou komen.
De 2 pennen komen uiteraard in de grond, maar onder nog te storten betonvloer.De pennen komen aan de nieuwe kast. Dat mocht volgens de man van Electrabel, die heeft komen kijken voor de plaastsing, nieuwe aansluiting en dergelijke.

DSC_0001

zzzzzzzzzzzzzz

11:11 Gepost door Antraciet in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

aaaaaaaaaaaaaa

23-09-07

rrrrrrrrrrrrrr

Over zonne-energie

eeeeeeeeeeeeeee

Een interessante website gevonden over zonnepanelen. Online kan je de opbrengsten volgen. http://users.telenet.be/riho/PV/ Meer over zonnepanelen ? Zie het forum van de bondbeterleefmilieu.

zzzzzzzzzzzzzz

08:45 Gepost door Antraciet in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

aaaaaaaaaaaaaa