19-04-06

Belang van een spouwmuur

Het bouwen van eengezinswoningen met spouwmuren is algemeen geworden van tussen de 2 wereldoorlogen. Zo'n muur bestaat uit een binnenspouwblad, een leegte of spouw van 5 tot 8 cm. en een dragend binnenspouwblad.  De twee wanden zijn onder­ling verbonden door niet korroderende metalen ha­ken (gegalvaniseerd, geplastifieerd, in roestvrij staal, koper of brons) die In de voegen geplaatst worden en lichtjes naar binnen hellen. Er worden 5 haken per vierkante meter muuroppervlakte aangebracht:

Voor de buitenwand wordt een gevelsteen gebruikt die sowieso vorstbestendig moet zijn.

 

 

 

De spouw dient hoofdzakelijk om het permanent op­drogen van de muur te verzekeren.  Daarvoor moeten bij het bouwen wel enkele voorzorgen genomen wor­den:

-  een waterdichte laag plaatsen aan de voet van de muur en boven de koppelbalken ;

- om de meter openingen laten In de vertikale voe­gen (10 cm per meter en per verdieplng) boven de­ze waterdichte laag om hel water dat blj hevige re­genval onvermijdelijk in de muren dringt naar buiten af te voeren.

Voor de binnenwand worden meer en meer geperfo­reerde stenen van groot formaat gebruikt, namelijk «snelbouw» (die achteraf bepleisterd worden), maar gevelstenen of volle stenen mogen natuurlijk ook.

Sedert het begin van de energiekrisis woedt er een felle strijd tussen fabrikanten van isolatiematerialen en de aanhangers van baksteen: nu nog staan de steenbakkers erg skeptisch tegenover het opvullen van de spouw met een Isolatieprodukt. Zij vinden het In ieder geval noodzakelijk een luchtlaag van ver­seheidene centimeter te behouden tussen de isolatle en het buitenste spouwblad, dat om waterinsijpeling te vermijden via slecht opgevulde voegen of stenen die van water verzadigd zijn. Zij vinden ook dat de thermische gedragingen van de wand niet enkel moeten gericht ziin op de warmte­overbrengingskoefficient van de muur maar ook op zijn inertiekapaclteiten die serieuze voordelen ople­veren.

 

 

De warmteoverbrengingskoefficient k van een muur voorzien van 7 cm minerale wol in de spouw (met een gevelsteen van 9 cm en een snelbouw van 19 cm) is inderdaad gelijk aan 0,39 W/m 2 K terwijl die zonder isolatie slechts 1,03 W/m2 K zou bedragen.
Trouwens ook al geeft het WTCB toe dat de verluchting in de spouw het opdrogen van de buitenwand en het afvoeren van vocht in het gebouw bevordert, blijft het ervan overtuigd dat het opdrogen essentieel gebeurt via de buitenkant van de gevelmuur.
Het WTCB is wel van mening dat bij een buitenwand met een afvverking die het opdrogen tegengaat (geschilderd metselwerk. geglazuurde stenen), de verluchting van de spouw absoluut noodzakelijk is. Er dienen dan behalve de eerder vermelde afvoeropeningen ook open voegen of verluchtingsroostertjes voorzien te worden boven in de muren. Behalve voor dit speciale geval en ook bii hoge gebouwen die veel van de regen te verduren hebben (waarvoor het WTCB gedeeltelijke opvulling van de spouw aanraadt), is het WTCB voorstander van integrale opvulling van de spouw (1GB 69), dit in tegenstelling tot de steenbakkers.
Gedeeltelijke opvulling heeft volgens het WT
CB twee niet te verwaarlozen nadelen :
- er zouden zlch in de overblijvende spouw mortelbruggen kunnen vormen die de kans op regenwaterinfiltratie vergroten ;
- doordat de voegspecie hier en daar uitstulpt, zijn stijve isolatiepanelen niet overal even goed tegen de binnenwand bevestigd, zodat er zwakke punten ontstaan in de isolatie wat dan weer een verzwakking van de warmteoverbrengingskoefficlent k meebrengt.

 

Er blijft ondanks alles toch nog een punt waarover iedereen het eens is: de metod en die door de meeste metsers gebruikt worden om een muur op te trekken beantwoorden niet meer aan de vereisten van een modern gebouw. De traditie In ons land wil inderdaad dat de metser zijn stelling binnen in het gebouw plaatst, dat hij eerst de buitenwand optrekt, dan de draagmuur en dat hij tenslotte de isolatie in de zo ontstane spouw aanbrengt. Het spreekt vanzelf dat een termische isolatie op die manier niet goed kan aangebracht worden en dat het beter zou zijn aan de buitenkant te werken en eerst de draagmuur te bouwen, dan de isolatie aan te brengen (die zo perfekt kan gekontroleerd worden) en te eindigen met de buitenwand.
Dit procede zou bovendien nog het voordeel hebben de verschillende standpunten te verzoenen en tegelijk een ideaal termisch omhulsel af te leveren. Voor wanneer?

 

02:21 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.