28-10-04

Meerwaardebelasting

Als je een woning waarin je niet zelf gedomicilieerd was binnen de vijf jaar verkoopt, moet je als verkoper belastingen betalen op de meerwaarde. Deze belasting bedraagt 16,5 % op het verschil tussen aan- en verkoopprijs.
 
Die aankoopprijs mag eerst verhoogd worden met de werkelijke kosten van de aankoop of met een forfaitair kostenpercentage van 25%.
Vervolgens mag je die aankoopprijs verhogen met 5% per volledig verlopen jaar tussen de aankoopakte en de verkoopakte. Tenslotte mag je de kosten voor de tekoopstelling aftrekken.

De verkoop van een geschonken woonhuis is gedurende drie jaar na de schenking belastbaar. Er wordt geen belasting geheven als je het huis geërfd hebt, als het huis onteigend wordt of als het huis toebehoort aan minderjarigen.
Ook bij erfenissen moeten bijkomende successierechten betaald worden als het goed verkocht wordt aan een hogere prijs dan diegene die werd opgenomen in de aangifte van nalatenschap. Deze beperking geldt tot twee jaar na de datum van indiening van deze aangifte.

Bron : www.livios.be

04:26 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-10-04

61% wil investeren in een zonneboiler

In de maand van de energie belicht Livios diverse aspecten rond energiebesparing. Zo kunnen particulieren tal van energievriendelijke maatregelen nemen, maar worden deze ook genomen? Wij vroegen ons af hoe de Livios-bezoeker tegenover een besparingsmaatregel als bv. de zonneboiler staat.
 
Met een zonneboiler kan je op een eenvoudige en milieuvriendelijke manier een groot deel van het warm water aanmaken door gebruik te maken van zonnewarmte. Dit systeem neemt op jaarbasis ongeveer de helft van de warmwaterproductie voor zijn rekening. De kostprijs voor een installatie ligt vrij hoog, maar er zijn diverse steunmaatregelen vanuit de overheid om deze investering te verlichten.
 
Zes op tien pollers zien zeker het nut in van een energiebesparende maatregel als een zonneboiler en zijn ook bereid erin te investeren. Van de ondervraagden heeft 3% dat reeds gedaan en nog eens 17% zal in de nabije toekomst een zonneboiler plaatsen. 41% houdt de boot nog wat af maar meldt wel ooit zijn water te laten verwarmen door het zonnetje.
 
Een gegrond bezwaar tegen een zonneboiler is de kostprijs: ondanks de steunmaatregelen van de overheid vindt 23% het een te grote investering. Voor 4% is het technisch onmogelijk om een zonneboiler te plaatsen (bv. huurappartement) en iets meer dan een tiende van de pollers zegt geen interesse te hebben in zonne-energie voor zijn warmwaterbereiding.
 
De naakte cijfers
Zou je ooit overstappen op een zonneboiler? 
Ik heb er al één                                                      35         3% 
Ja, in de nabije toekomst                                      161       17% 
Ja, ooit                                                                  396      41% 
Nee, geen interesse                                               111      12% 
Nee, technisch onmogelijk                                     37        4% 
Nee, kost te veel                                                     221     23% 
Totaal aantal stemmen                                          961     100%

 
Bron : www.livios.be

17:29 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-10-04

Zuid-Holland denkt serieus na over nieuw land in zee

De provincie Zuid-Holland stuurt aan op nieuw land in zee tussen Scheveningen en Hoek van Holland, met daarop eventueel ook woningbouw. Dat hebben Provinciale Staten vastgelegd in een ‘Ruimtelijke Structuurvisie’, een toekomstbeeld voor het jaar 2020.
Alle politieke partijen hebben er mee ingestemd. De PvdA tekende wel aan dat bebouwing op een zeestrook nog ter discussie staat.
 
Stijgende zeespiegel
De aanleg van een strook land voor de Westlandse en Haagse kust wordt nodig geacht als bescherming tegen een stijgende zeespiegel en hogere golven. Met name Ter Heijde, Kijkduin en Scheveningen (Keizerstraat) zijn erkend zwakke plekken. Gedeputeerde A. van Dijk (CDA), verantwoordelijk voor de toekomstschets, verwacht niet heel gauw een besluit over een kustlocatie: “In elk geval niet voor 2007.” Hij meent dat de veiligheid van de zwakke plekken voorlopig is gegarandeerd met de nu vrijwel jaarlijkse opspuitingen van het strand.

 
Nieuw rapport
Wel presenteert het Rijk vermoedelijk nog dit jaar een nieuw rapport over de haalbaarheid van bebouwd land voor de Westlandse kust. Van Dijk: “Als het tot een soort plan-Waterman komt, dan moet je niet denken aan verstedelijking met ook industrie, maar aan woningbouw op die kuststrook zoals in Noordwijk.”

 
Totale provincie
Het was gisteren voor het eerst in de geschiedenis dat het bestuur van Zuid-Holland een toekomstvisie vaststelde voor de totale provincie. In die planning staat verder opgenomen dat de woningbouw tot 2020 ‘voor meer dan vijftig procent’ moet plaatsvinden binnen bestaand stedelijk gebied, waaronder ook de locaties rond nieuwe stations zoals bij Sion, tussen Den Haag en Delft.

 
Woningbouw
In de Haagse regio wordt voor de lange termijn verder gedacht aan woningbouw in Noukoop te Nootdorp (nu tuinbouwgebied), aan bouw ter weerszijden van Pijnacker-dorp en aan huizen op Valkenburg. Een heel nieuw woningbouwgebied staat volgens het gisteren aanvaarde toekomstplan wel op stapel in de Zuidplaspolder, langs de A12. tussen Zevenhuizen en Gouda. Vóór het jaar 2020 zijn hier om te beginnen 15.000 huizen gedacht, daarna nog eens zoveel.

 
Uit een recent overzicht van de woningproductie tussen 2004 en 2020 blijkt dat de gemeente Westland in die periode 9569 huizen zal bouwen. De gemeente telt daarna zo'n 125.000 inwoners.
Bron : www.bouwenwonen.net en www.zibb.nl

11:46 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-10-04

23% omzetverlies door zwartwerk bij stukadoors

Oneerlijke concurrentie van zwartwerkers en bijklussers is verantwoordelijk voor een gemiddeld omzetverlies van 23 procent bij de Limburgse stukadoors en afbouwbedrijven.
Eén op drie Limburgse stukadoors moet ook opdrachten weigeren omwille van een gebrek aan personeel. Dat zijn de voornaamste conclusies van een enquête die de beroepsvereniging van Stukadoors en Afbouwbedrijven Limburg onder haar leden organiseerde.

Alle ondervraagden gaven aan dat zij momenteel oneerlijke concurrentie ondervinden van zwartwerkers en mensen die in bijberoep werken. Naast een gemiddeld omzetverlies van 23 procent zorgt deze tendens ook voor lagere marktprijzen omdat de concurrerende bedrijven minder BTW, belastingen en sociale lasten betalen, aldus voorzitter Rob Hoomans van de beroepsvereniging. Een tweede opmerkelijke conclusie van de bevraging is dat meer dan 60 procent van de Limburgse stukadoors merkt dat er steeds meer buitenlanders, voornamelijk uit het voormalig Oostblok, in de sector actief zijn. "Dat is op zich geen slechte evolutie, ware het niet dat het niveau van de kwaliteit meer dan eens ver onder het gemiddelde ligt", aldus nog de voorzitter.
Een kwart van de ondervraagden gaf tevens aan om in de toekomst zelf buitenlandse arbeidskrachten in dienst te willen nemen omwille van de zeer beperkte instroom vanuit het onderwijs. Omwille van die beperkte instroom moet zelfs één op drie stukadoors grotere opdrachten weigeren omdat ze over onvoldoende mensen beschikken om de klus te klaren, zo luidt het voorts. Om de pieken enigszins te kunnen opvangen, heeft een kwart van de ondervraagden samenwerkingsverbanden met collega's opgezet, zo blijkt nog.
Op basis van de resultaten van de enquête pleit de beroepsvereniging voor meer en strengere controles op zwartwerk en voor een beperking van het statuut "bijberoep" tot maximaal twee jaar. Ook moet er werk gemaakt worden van een verplicht scholingstraject met strenge kwaliteitseisen en van de ondersteuning van initiatieven om jongeren voor dit knelpuntberoep warm te maken, aldus nog Hoomans.
Bron : www.bouwenwonen.net en www.gva.be

09:31 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-10-04

Ik koop een huis. Wat met de aankoopkosten?

De koper van een onroerend goed moet er rekening mee houden dat hij behalve de aankoopsom ook nog de aankoopkosten zal moeten betalen. Men spreekt ook wel eens van aktekosten of notariskosten, maar slechts een klein deel hiervan is bestemd voor de notaris, het overgrote deel bestaat uit registratierechten en aktekosten. Wij geven wat toelichting en cijfers, zodat je na de aankoop niet voor onaangename verrassingen staat.
 
Registratierechten
Registratierechten zijn de belastingen die geheven worden bij de aankoop van onroerend goed. Zij zijn betaalbaar binnen de vier maanden vanaf de datum van de overeenkomst. Vermits dit een regionale materie is, zijn de registratierechten niet dezelfde voor heel België. Wij geven hier enkel de situatie voor goederen gelegen in Vlaanderen. De situatie bij aankoop van een onroerend goed in Brussel of Wallonië is verschillend. De registratierechten bedragen in Vlaanderen normaal 10% van de aankoopprijs, maar kunnen onder bepaalde voorwaarden verminderd worden tot 5%. De belangrijkste voorwaarden zijn dat de koper geen eigenaar mag zijn van een andere woning (met uitzondering van één die geërfd is van ouders of grootouders), dat het kadastraal inkomen (niet-geïndexeerd) van alle onroerende goederen die de koper bezit niet meer bedraagt dan 745 euro als hij niet meer dan twee kinderen ten laste heeft en dat de koper het aangekochte huis gedurende ten minstens drie jaar ononderbroken blijft bewonen. In bepaalde gevallen kan de koper nog een korting krijgen op de registratierechten, namelijk als hij kan genieten van hetzij de meeneembaarheid, hetzij het abattement.

Meeneembaarheid betekent dat bij verkoop van een vorige woning en aankoop van een andere woning de koper –natuurlijke persoon– de registratierechten die hij voor de oude woning betaalde, kan recupereren tot maximum 12.500 euro. Die andere woning moet dan wel als hoofdverblijfplaats dienen en gelegen zijn in het Vlaams gewest. De koper zal bij de notaris slechts het verschil moeten betalen (aanrekening) tussen de beide bedragen of kan genieten van een teruggave.
Wie voor het eerst een onroerend goed koopt, gelegen in het Vlaams gewest en dus niet in aanmerking komt voor deze meeneembaarheid, kan nu ook in bepaalde gevallen genieten van een vermindering (abattement) van de belastbare grondslag ten belope van 12.500 euro. Dit fiscaal voordeel kan genoten worden zowel bij gewoon beschrijf (10%) als bij laag beschrijf (5%) en bedraagt dan respectievelijk 1.250 euro of 625 euro.
 
De aktekosten
De aktekosten omvatten de zegels van de originele afschriften, de fiscale zegels van bijgevoegde stukken, de overschrijvingsrechten op één hypotheekkantoor, de rolrechten, de kosten van de kadastrale stukken, de kosten van hypothecaire en fiscale opzoekingen, stedenbouwkundig attest, bodemattest, enz. Deze kosten worden provisioneel aangerekend bij het verlijden van de akte en bedragen normaal 525 euro maar worden in bepaalde gevallen verminderd naar 450 euro.

 
Het ereloon van de notaris
Het honorarium dat de notaris ontvangt vormt de vergoeding voor zijn geleverde prestaties en is vastgelegd bij Koninklijk Besluit. Het is proportioneel en degressief, wat betekent dat het percentage kleiner wordt naargelang de verkoopprijs verhoogt.
Voor een verkoop van 64.095 euro bedraagt het ereloon 1.389 euro. Op het gedeelte daarboven wordt 0,57% berekend. Voor een verkoop van 250.095 euro wordt dat dus 2.449 euro. De notaris of je vastgoedmakelaar kan de juiste bedragen opgeven. De kosten bij een openbare verkoop liggen gevoelig hoger, enerzijds ten gevolge van het meerwerk dat de notaris laat vergoeden, anderzijds door de hoge kosten voor o.a. drukwerk en publiciteit, die op de koper gerecupereerd worden. De kostprijs ervan verschilt van streek tot streek. Als je weet dat de publiciteitskosten tussen 1.000 en 1.500 euro bedragen, moet je voor een gemiddelde verkoop toch rekening houden met een verhoging van 5% van de aankoopkosten.

Bron : www.livios.be en www.immovdw.com/

06:00 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |