04-08-04

Energieprestatieregelgeving maakt ventileren verplicht

De energieprestatieregelgeving die op 1 januari 2006 van kracht wordt, verplicht ons niet alleen om degelijk te isoleren, maar ook om te ventileren. De ventilatienorm die al meer dan tien jaar bestaat, maar in de praktijk vaak genegeerd wordt, krijgt hiermee wettelijke proporties. Wat de consequenties zijn van deze nieuwe reglementering vroeg Livios aan Hendrik Daem, woordvoerder van Ventibel, de federatie die de meeste toonaangevende Belgische ventilatiebedrijven groepeert.

Foto : www.duinstee.nl 
 
Alle gebouwen waarvoor vanaf 1 januari 2006 een stedenbouwkundig attest nodig is, moeten aan de nieuwe eisen voldoen. Concreet wil dat zeggen dat de K-waarde van de woning (het isolatiepeil) niet hoger mag zijn dan 45. Een duidelijke verstrenging ten opzichte van de huidige K55-norm. Daarnaast wordt er ook een maximaal E-peil opgelegd. De eerste jaren zal een maximaal E-peil van 125 gelden, later zal dit verstrengd worden tot E100. Dit E-peil wordt bepaald aan de hand van onder meer de isolatie, de beglazing, de verwarming, de warmwaterbereiding én de ventilatie van de woning. Voor al deze deelaspecten worden negatieve punten toegekend om uiteindelijk te komen tot één globaal E-peil. Renovaties waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is, moeten aan dezelfde eisen voldoen.

 
Vreemde eend in de bijt?
De bouwheer kan zelf bepalen hoe hij onder die maximale eis van E100 blijft. Hij kan dus voor het ene aspect (bv. verwarming) een "tandje bijsteken" als compensatie voor onderdelen (vb. beglazing) waarvoor hij minder energiezuinige maatregelen neemt.

Eén van die deelaspecten is dus ventilatie. Hoort dat wel thuis in een energieprestatieregelgeving die als doel heeft het energieverbruik te beperken? Ventileren leidt op zich immers niet tot een energiebesparing. Mechanisch ventileren vergt zelfs extra energie?
"Op het eerste gezicht kan ventilatie misschien een vreemde eend lijken in de energieprestatieregelgeving, maar als je er dieper over nadenkt verdient ventilatie hierin wel degelijk zijn plaats", oordeelt Hendrik Daem. "Eerst en vooral omdat isolatie en ventilatie niet los van elkaar gezien mogen worden. Als je meer isoleert, ben je verplicht beter te ventileren om een gezond binnenklimaat te behouden. Enkel door degelijk te ventileren kan je in een goed geïsoleerde woning zorgen voor een afvoer van verontreinigde lucht en een aanvoer van verse lucht."
"Wat het energieverbruik betreft, klopt het op zich wel dat degelijk ventileren kan resulteren in warmteverliezen en bijkomend energieverbruik. Maar als je dit vergelijkt met de ongecontroleerde manier van ventileren vandaag, is dit wel degelijk ook inzake energieverbruik een serieuze stap voorwaarts."
"Vandaag ventileren mensen immers veelal door ramen en deuren open te zetten. Dat werkt pas energieverliezen en tocht in de hand. De wetgever heeft ingezien dat deze manier van ongecontroleerd ventileren niet meer van deze tijd is en leidt tot energieverspilling. Vandaar dat er terecht ook een ventilatieluik werd ingebouwd in de nieuwe energieprestatieregelgeving."

 
Belgische norm
Door deze nieuwe regelgeving zal de Belgische norm NBN D50-001 voortaan verplicht worden. Het decreet i.v.m. de energieprestatieregelgeving bepaalt immers dat de ventilatie moet beantwoorden aan de minimumeisen. Concreet wil dat zeggen dat de norm NBN D50-001 verplicht wordt. Deze norm bestaat al sinds 1992, maar was in Vlaanderen nooit verplicht gesteld door een wet. In Wallonië was de norm wel al verplicht. Met de nieuwe regeling gaat Vlaanderen een stapje verder dan Wallonië door controles uit te voeren.
De norm bepaalt hoeveel volume lucht toegevoerd, doorgevoerd en afgevoerd moet worden. Per uur en per m² vloeroppervlakte moet er een aanvoer van 3,6 m³ verse lucht zijn. Verder stelt de norm dat de toevoer moet voorzien worden in de droge ruimtes en dat de afvoer via de natte ruimtes moet gebeuren.

Om hieraan te beantwoorden zal de architect in zijn ontwerp wel degelijk aandacht moeten besteden aan ventilatie. In het stedenbouwkundig attest moet aangetoond worden op welke manier de woning geventileerd wordt. De vergunning wordt geweigerd als uit dat dossier blijkt dat de ventilatievoorzieningen tekortschieten. Zomaar wat invullen om in orde te zijn zoals in het verleden vaak gebeurde met de isolatiewetgeving, zal niet kunnen. Na de werken moet immers ook een as built-dossier ingeleverd worden waarin verklaard wordt welke ventilatievoorzieningen uiteindelijk genomen werden in deze woning. Bij wijze van steekproef zal door inspecteurs van de overheid gecontroleerd worden of dat as built-dossier overeenstemt met de werkelijkheid. Als uit het as built-dossier of uit de controle ter plaatse blijkt dat de woning niet voldoet, kan zowel de bouwheer als de architect een administratieve boete krijgen, hoewel dat in de praktijk niet zo veel zal voorkomen.
 
Hoe ventileren?
De wetgeving bepaalt dus hoeveel er minimaal geventileerd moet worden, maar niet hoe dat moet gebeuren. De norm stelt enkel dat dit kan door gecontroleerde natuurlijke ventilatie, door gecontroleerde mechanische ventilatie of door een combinatie van beide. Zal natuurlijke ventilatie nog volstaan om te voldoen aan de minimumeisen van de energieprestatieregelgeving?
"Ventibel volgt de norm: een systeem van natuurlijke ventilatie kan, een mechanisch syteem kan en een combinatie van de twee is mogelijk", beklemtoont Hendrik Daem. "Wat betreft het syteem van natuurlijk gecontroleerde ventilatie denk ik dat de bouwheer en de architect dit nog perfect kunnen toepassen indien zij van bij het gebouwconcept hiermee rekening houden."

Sensibilisering en opleiding
Om de architecten en plaatsers wegwijs te maken in de nieuwe regelgeving, ontwikkelt het WTCB softwarepakketten om de berekening van het E-peil te kunnen uitvoeren. In het voorjaar van 2005 zijn ook allerhande opleidingen gepland voor architecten en studiebureaus. Ook in het technisch onderwijs en de universiteitsopleidingen worden opleidingen en cursussen voorbereid om de bouwprofessionals in spe vertrouwd te maken met de nieuwe energieprestatieregelgeving en met specifieke ventilatieverplichtingen.


Foto :
Ventibel: samen in de bres voor een gezond leefklimaat Teneinde een gezond binnenklimaat te promoten in België hebben een aantal bedrijven uit de ventilatiesector besloten om een eigen beroepsfederatie op te richten. Deze vereniging ging officieel van start op 01 juni 1999 en kreeg de naam 'VENTIBEL', die duidelijk een nationaal karakter weergeeft.
Met dit initiatief wil VENTIBEL de markt sensibiliseren en aldus meer de nadruk leggen op de belangrijkheid van een gezond, leefbaar, comfortabel en energiezuinig binnenklimaat bij de nieuwbouw of renovatie van residentiële en niet-residentiële gebouwen of woningen. VENTIBEL wenst samen te werken met overheden, wetgevende organen, belangengroepen, andere sectororganisaties, architecten, installateurs, en andere belanghebbenden of organisaties om finaal te sensibiliseren en te informeren over de systemen, producten, nieuwigheden, normen, enz. Tevens zal het streven naar kwaliteit binnen de sector een belangrijk objectief vormen.
Meer info op
www.ventibel.be.
Bron : www.livios.be

09:12 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.