19-06-04

Bouwunie maakt bouwprioriteiten over aan informateur

 Bouwunie, de bij Unizo aangesloten Unie van het KMO-bouwbedrijf, heeft vandaag de bouwprioriteiten van de Vlaamse bouw-kmo’s voor de nieuwe Vlaamse regering overgemaakt aan informateur Leterme. Deze prioriteiten hebben als uitgangspunt dat het ondernemen in de bouwsector voor de Vlaamse kmo's aangenamer en rendabeler wordt, én dat de Vlaming zijn (ver)bouwplannen kan uitvoeren. De realisatie ervan zal bovendien voor meer en duurzame Vlaamse jobs zorgen. Volgens de Bouwunie is het dan ook cruciaal dat de nieuwe Vlaamse regering in eerste instantie voldoende investeert. In wegen, infrastructuur, rioleringen, sociale huisvesting... Niet alleen om meer werkgelegenheid te creëren, maar ook om ervoor te zorgen dat Vlaanderen een moderne en welvarende regio blijft. Een tweede pakket aan bouwprioriteiten heeft betrekking op opleiding en herscholing. Zo moeten werkzoekenden sneller via een beroeps- en kmo-gerichte herscholing aan de slag kunnen in de bouw, en is het technisch en beroepsonderwijs aan een hervorming toe om de kloof tussen vraag en aanbod van bouwarbeiders te dichten. De nieuwe Vlaamse regering dient verder werk te maken van de afbouw van de administratieve rompslomp, waaraan de Vlaamse aannemer maar liefst 15%, en dus te veel, van zijn tijd moet besteden. De Bouwunie wijst tot slot op de noodzaak aan een beleid dat een bouwvriendelijk klimaat schept. Dit veronderstelt dat de (ver)bouwlustige Vlaming voldoende betaalbare bouwgronden ter beschikking heeft, beroep kan doen op een degelijk werkend en eenvoudig premiestelsel voor eigendomsverwerving en renovatie, zijn stedenbouwkundige vergunning binnen een redelijke termijn krijgt en niet te veel registratierechten of onroerende voorheffing moet betalen. Daarnaast vraagt de Bouwunie een “bouw”minister. Eén minister moet de verantwoordelijkheid krijgen over tal van bouwdomeinen. Concreet denkt de Bouwunie aan de samenvoeging van de bevoegdheidsdomeinen wonen, ruimtelijke ordening en openbare werken (bvb. de werken van Aquafin).

De Bouwunie bezorgt haar beleidsprioriteiten aan informateur Leterme met het verzoek ze op te nemen in een nieuw Vlaams regeerakkoord. Het ondernemen in de bouwsector moet voor de Vlaamse kmo's aangenamer en rendabeler worden. Dit leidt tot meer duurzame werkgelegenheid.

Een eerste belangrijk luik van bouwprioriteiten heeft betrekking op de overheidsinvesteringen en gesubsidieerde werken. Deze zijn jaarlijks goed voor ongeveer een derde van de totale omzet in de bouwsector. Wat betekent dat de bouw er in grote mate afhankelijk van is. Voor de Bouwunie moeten deze investeringen voor 2004 en de volgende jaren minstens op hetzelfde niveau blijven als in de voorgaande jaren. De vorige Vlaamse regering heeft in de eerste jaren van haar legislatuur inspanningen gedaan om meer te investeren. Maar deze inspanningen konden niet tot op het einde worden volgehouden. Wat een SERV-analyse onlangs duidelijk maakte. De Bouwunie vraagt dat de nieuwe Vlaamse regering de op de ondernemingsconferentie gemaakte beloftes nakomt. Ze moet met andere woorden meer investeren. In wegen, (nuts-)infrastructuur, rioleringen (om te voldoen aan de Europese normen), sociale woningbouw, in ziekenhuizen en scholen, in de restauratie van monumenten ... Bovendien moet ze de werken waarvoor ze middelen voorziet, ook daadwerkelijk uitvoeren. Niet alleen om meer werkgelegenheid te creëren, maar ook om ervoor te zorgen dat Vlaanderen een moderne en welvarende regio blijft. Daarnaast is het belangrijk dat ook de lokale investeringen op peil blijven. Dat houdt in dat o.a. Vlaanderen moet stoppen met het doorschuiven van zaken die de gemeentefinanciën aantasten, en middelen moet voorzien om de gemeenten voldoende te compenseren voor het geleden inkomstenverlies.

De meeste bouwberoepen behoren al jaren tot de knelpuntberoepen. Geschikte arbeidskrachten vinden, is voor bouwbedrijven, zelfs in tijden van grote werkloosheid, allesbehalve gemakkelijk. De Bouwunie ziet daarin voor de nieuwe Vlaamse regering een belangrijke taak weggelegd: investeren in een hervorming, opwaardering en grotere kmo-gerichtheid van de bouwopleidingen. Niet alleen in het onderwijs, waar de Bouwunie pleit voor de opwaardering beroepsonderwijs en de creatie van kwaliteitsvolle sectorgebonden scholen, maar ook in de werkzoekendenopleiding. Ook een meer pro-actief beleid vanuit de VDAB om werklozen sneller en juister toe te leiden tot een job in de bouwsector, is een belangrijk aandachtspunt. De Bouwunie wil dat de VDAB komt tot het sneller aanbieden van een herplaatsingstraject en het screenen van de kandidaat zodat hij/zij in het juiste beroep terechtkomt.

De afbouw van de administratieve rompslomp is nog steeds topprioriteit voor de Vlaamse bouwondernemer. De berg aan formulieren en reglementeringen is dermate groot dat de Vlaamse aannemer er maar liefst 15%, en dus te veel, van zijn tijd moet aan spenderen. De nieuwe Vlaamse regering moet initiatieven ondernemen om deze administratieve rompslomp terug te dringen, door een aantal overbodige formaliteiten af te schaffen en andere efficiënter te organiseren. Zeker op het vlak van milieureglementering. Zo moet er verder werk gemaakt worden van de invoering van integrale milieuvoorwaarden voor alle deelsectoren van de bouw. Dat moet het voor kmo's gemakkelijker maken om te voldoen aan de vele milieuregels. Ook de regeling van het grondverzet, die voor overbodige en ondernemingsdodende papieren rompslomp zorgt, moet vereenvoudigd worden.

De Bouwunie vraagt dat de nieuwe Vlaamse regering werkt maakt van een bouwvriendelijk klimaat. Er is een grote behoefte aan betaalbare bouwgronden en woningen in Vlaanderen. Daarom moeten de nodige maatregelen genomen worden om meer betaalbare bouwgronden op de markt te brengen. De Vlaamse overheid moet haar inspanningen om stedenbouwkundige vergunningen binnen een redelijke termijn af te leveren, ook aanhouden, en een vereenvoudigd en degelijk werkend premiestelsel voor eigendomsverwerving uitbouwen. Een gemeentelijke woonwinkel moet zorgen voor een betere informatieverstrekking. Tot slot pleit de Bouwunie voor een verdere daling van de registratierechten en de onroerende voorheffing. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat het Vlaams woningenpark voldoende groot en kwalitatief is, en dat de Vlaming zijn (ver)bouwplannen kan uitvoeren.

Tenslotte dringt de bouwsector aan op de aanstelling van een “bouw”minister. Om te garanderen dat de prioriteiten van de bouw-kmo’s worden gerealiseerd, is het noodzakelijk dat de verschillende bouwgebonden bevoegdheidsdomeinen gebundeld worden in handen van één “bouw”minister. Concreet denkt de Bouwunie aan de samenvoeging van de bevoegdheidsdomeinen wonen, ruimtelijke ordening en openbare werken. Onder deze laatste bevoegdheid zouden alle infrastructuurwerken, waaronder o.a. de werken van Aquafin, moeten ressorteren.
Bron
www.bouwunie.be en www.bouwenwonen.net

15:19 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.