09-05-04

Bouwunie misnoegd over Energieprestatiedecreet

 Op één van haar slotzittingen keurde het Vlaams Parlement het Energieprestatiedecreet goed. Het decreet, ter omzetting van een Europese Richtlijn, wil bereiken dat wie bouwt of verbouwt, investeert in goede isolatie en andere maatregelen om zijn energieverbruik te beperken. De BOUWUNIE, de bij Unizo aangesloten Unie van het KMO-bouwbedrijf, sluit zich volledig aan bij deze doelstelling maar gaat niet akkoord met de manier waarop het decreet deze nobele doelstelling wil bereiken. Het decreet roept een complexe procedure in het leven, zorgt voor bijkomende administratieve rompslomp en last een zwaar sanctiesysteem in. De BOUWUNIE heeft alvast een voorstel tot wijziging van het decreet klaar, dat het ten gepaste tijde zal voorleggen aan het nieuwe Vlaams Parlement.

Een eerste belangrijk pijnpunt vormt de administratieve rompslomp, zowel voor de (ver)bouwer, zijn architect, de aannemer(s) én de gemeenten. Vlaanderen creëert maar liefst vijf nieuwe documenten: het EPB-voorstel, de startverklaring, de EPB-aangifte, de uitstelverklaring en het energieprestatiecertificaat, terwijl de Europese richtlijn enkel dit laatste document voorschrijft. De BOUWUNIE meent dat het EPB-voorstel een meerwaarde moet bieden en een energieprestatie-berekening moet bevatten, waarmee (ver)bouwer en architect aantonen voldoende nagedacht te hebben over de EPB-maatregelen. Op die manier kan ook de EPB-aangifte (waarin de genomen energieprestatiemaatregelen beschreven worden) sterk vereenvoudigd worden, waarbij een as-built-plan het EPB-voorstel aanvult. Het energieprestatiecertificaat tenslotte mag de (ver)bouwer niet op zotte kosten jagen.

De BOUWUNIE stelt daarnaast vast dat het decreet bol staat van ronduit overdreven sancties. Boetes zijn nodig, als stok achter de deur. Maar het opleggen van boetes wegens het niet naleven van puur administratieve formaliteiten gaat té ver. Deze moeten daarom verdwijnen.

Wat betreft de aansprakelijkheden stelt de BOUWUNIE vast dat het decreet nog teveel leemten bevat. De BOUWUNIE vreest dat de toekomstige bestekken en contracten een aantal aansprakelijkheden zullen doorschuiven naar de aannemer. De eindverantwoordelijke is de (ver)bouwer. Deze is in principe een leek, die niet over de vereiste technische kennis beschikt. Hij krijgt dus een verantwoordelijkheid toegespeeld die hij niet kan invullen en zal zich daarom moeten laten bijstaan door een specialist, die dan ook zijn verantwoordelijkheid moet nemen.

Heel deze nieuwe regelgeving vraagt duidelijk een mentaliteitswijziging. Opleiding en sensibilisatie zijn een noodzaak. Dit vraagt tijd. De BOUWUNIE meent dat het niet realistisch is de energieprestatienormen voor alle bouwwerken tegelijkertijd in te voeren. Een trapsgewijze invoering verdient de voorkeur (bvb. in een eerste fase de overheidsgebouwen; in een volgende fase de particuliere woningen). Dit om de nieuwe reglementering en de nieuwe normen aan te leren.

De BOUWUNIE zal het nieuwe Vlaamse parlement vragen het Energieprestatiedecreet aan te passen en te verfijnen. De BOUWUNIE vreest dat Vlaanderen met dit decreet de zoveelste administratieve draak creëert, wat zeker nooit de bedoeling van de Europese Richtlijn is geweest.
Bron :
www.bouwunie.be en www.bouwenwonen.net

16:16 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.